Preis 2011: Výchova ke křesťanským ideálům Model schönstattské pedagogiky P. Josefa Kentenicha

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a psychologie

Výchova ke křesťanským ideálům
Model schönstattské pedagogiky
P. Josefa Kentenicha

Diplomová práce
2009

Vedoucí diplomové práce:
Doc. Michal Kaplánek, Th. D.
Vypracovala:
Veronika Zahrádková


Obsah


Úvod

Cíl a metoda práce

(9 – 12)


I) VÝCHOVA KE KŘESŤANSKÝM IDEÁLŮM

Ideály jsou jako hvězdy

1. Vymezení pojmu ideál

1.1 Ideál jako fikce

1.2 Ideál jako dokonalost

1.3 Ideál jako nejvyšší možné dobro člověka

1.3.1 Ideál jako protiklad povinnosti

1.3.2 Ideál jako podnět a měřítko k jednání

1.3.3 Ideál jako přitakání a popření zároveň

(13 – 18)


2. Výchova k ideálům

2.1 „Milovat ideu“

2.1.1 Pohled davového člověka

2.1.2 Pohled individualisty

2.1.3 Pohled personalisty

2.2 Výchova k ideálům – věčné téma

(19 – 23)


3 Personalismus jako východisko křesťanské výchovy

4 Náboženská pedagogika a její vztah k pedagogice obecné

5 Křesťanský ideál

(24 – 31)


II) MODEL SCHÖNSTATTSKÉ PEDAGOGIKY P. JOSEFA KENTENICHA

A) Schönstatt – společenství křesťanského života

1. Schönstatt – katolické hnutí výchovy a vychovatelů, hnutí života a milosti

2. Dobový rámec, v němž se vyvíjela schönstattská pedagogika

(32 – 37)


3. Založení Schönstattu

3.1 Život a působení P Josefa Kentenicha – zakladatele schönstattaského hnutí

3.2 Schönstattská koncepce v historickém vývoji

(38 – 43)


B) Nárys schönstattské pedagogiky

1. Pedagogická antropologie podle P Josefa Kentenicha

1.1 Diagnóza moderního člověka

1.2 Nový člověk v novém společenství

(44 – 50)


2. Výchova v pojetí P Josefa Kentenicha

2.1 Porovnání výchovy P Kentenicha a reformních škol

2.2 Vztah mezi vychovatelem a edukantem

2.2.1 Výchova k sebevýchově

2.2.2 Tři zákony ve vztahu vychovatele k edukantovi

2.2.3Láska a úcta ve vychovatelské taktice

2.2.4 Trojí umění vychovatele

(51 – 58)


3. Orientační hvězdy schönstattské pedagogiky

3.1Pedagogika vazeb

3.2 Pedagogika úmluvy

3.3 Pedagogika pohybu ve smyslu růstu

3.4 Pedagogika důvěry

3.5 Pedagogika ideálů

(59 – 65)


4. Z lásky, skrze lásku a pro lásku

5. Aplikace modelu schönstattské pedagogiky v situaci výchovy

6. Vzory křesťanského života ze školy Schönstattu

(66 – 68)


C) Osobní ideál

1. Teorie ideálu

1.1 Ideál jako cíl

1.2 Ideál jako dispozice

1.3 Ideál jako základní rys a ladění duše

2. Trojí definice ideálu

2.1 Filosofická definice

2.2 Teologická definice

2.3 Psychologická definice

(69 – 75)


3. Dílčí složky ideálu – zdroje poznání osobního ideálu

3.1 Obecně lidský komponent

3.2 Komponent odpovídající typu člověka

3.2 1 Vášně ve službě ideálu

3.2 1 1 Vášeň obětavosti

3.2 1 2 Vášeň hrdosti

3.2 1 3 Rovnost vášní

3.2 2 Temperamenty

3.3 Ryzí individualita

(76 – 82)


4.Formulace osobního ideálu

5.Pět stupňů při uskutečňování osobního ideálu

6.Nástroje růstu osobního ideálu

(83 – 88)


III) SHRNUTÍ – KŘESŤANSKÝ IDEÁL DNES?

1. „Pouze“ člověkem?

2. Pojmenovat nestačí

3. Povolán ke konkrétnímu

(89 – 94)


4. Ztracen v jednotlivostech

5. Dávat víc než sebe sama

(95 – 99)


Závěrečná reflexe

(100 – 101)


Seznam použitých zdrojů

(102 – 113)


Na tomto místě si můžete celou diplomovou práci stáhnout ve formátu pdf